1983 Calbee

Cards

  1   Toshio Shinozuka  
  2   Shigekazu Mori  
  3   Yasushi Tao  
  4   Masayuki Matsunuma  
  5   Akinobu Okada  
  6   Hiroyuki Yamazaki  
  7   Kiyoshi Nakahata  
  8   Kazuhiko Endoh  
  9   Tsunemi Tsuda  
  10   Noriyoshi Sano  
  11   Yutaka Enatsu  
  12   Shigeru Kobayashi  
  13   Koji Yamamoto  
  14   Mitsuo Sumi  
  15   Takayoshi Nakao  
  16   Masaru Uno  
  17   Tsutomu Wakamatsu  
  18   Kazuhiko Kudoh  
  19   Masataka Nashida  
  20   Tadashi Matsumoto  
  21   Suguru Egawa  
  22   Manabu Kitabeppu  
  23   Tomio Tashiro  
  24   Suguru Egawa  
  25   Kenichi Yazawa  
  26   Osamu Higashio  
  27   Daisuke Yamashita  
  28   Shoji Sadaoka  
  29   Sachio Kinugasa  
  30   Akinobu Mayumi  
  31   Tatsunori Hara  
  32   Kazuyuki Yamamoto  
  33   Daisuke Araki  
  34   Mitsuyasu Hirano  
  35   Takamasa Suzuki  
  36   Akio Saitoh  
  37   Toru Sugiura  
  38   Hiromichi Ishige  
  39   Kazumasa Kono  
  40   Fujio Sumi  
  41   Koichi Tabuchi  
  42   Koji Yamamoto  
  43   Yutaka Fukumoto  
  44   Tatsuo Komatsu  
  45   Junichi Kashiwabara  
  46   Masayuki Kakefu  
  47   Hisashi Yamada  
  48   Kazuhiro Yamakura  
  49   Makoto Shimada  
  50   Takashi Nishimoto  
  51   Toshio Shinozuka  
  52   Shigekazu Mori  
  53   Yasushi Tao  
  54   Masayuki Matsunuma  
  55   Akinobu Okada  
  56   Hiroyuki Yamazaki  
  57   Kiyoshi Nakahata  
  58   Kazuhiko Endoh  
  59   Tsunemi Tsuda  
  60   Noriyoshi Sano  
  61   Yutaka Enatsu  
  62   Shigeru Kobayashi  
  63   Koji Yamamoto  
  64   Mitsuo Sumi  
  65   Takayoshi Nakao  
  66   Masaru Uno  
  67   Tsutomu Wakamatsu  
  68   Kazuhiko Endoh  
  69   Masataka Nashida  
  70   Tadashi Matsumoto  
  71   Suguru Egawa  
  72   Tomio Tashiro  
  73   Kenichi Yazawa  
  74   Manabu Kitabeppu  
  75   Katsuo Osugi  
  76   Osamu Higashio  
  77   Daisuke Yamashita  
  78   Shoji Sadaoka  
  79   Sachio Kinugasa  
  80   Akinobu Mayumi  
  81   Tatsunori Hara  
  82   Kazuyuki Yamamoto  
  83   Daisuke Araki  
  84   Mitsuyasu Hirano  
  85   Takamasa Suzuki  
  86   Akio Saitoh  
  87   Toru Sugiura  
  88   Hiromichi Ishige  
  89   Kazuyuki Kono  
  90   Fujio Sumi  
  91   Koichi Tabuchi  
  92   Koji Yamamoto  
  93   Yutaka Fukumoto  
  94   Tatsuo Komatsu  
  95   Junichi Kashiwabara  
  96   Masayuki Kakefu  
  97   Hisashi Yamada  
  98   Kazuhiro Yamakura  
  99   Makoto Shimada  
  100   Takashi Nishimoto  

Page:

Images added:

0.7%

1% Complete

Your Collection

You have 0 of these cards in your collection.

See any inaccuracies?

Click here to let us know


  

Copyright © 2020 Trading Card Database LLC
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.